Danutė Janė Žiūkaitė-Mardosienė

2007 m. balandžio 28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Geografinės informacinės sistemos (GIS) ir kartografijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Danutė Janė Žiūkaitė-Mardosienė šventė 60 metų jubiliejų. Šešiasdešimt metų – graži sukaktis. Tai amžius, kai žmogus nebijodamas gali atsigręžti atgal, nes gyvenimo patirtis leidžia įvertinti atliktus darbus. Danutė – reto darbštumo, kruopštumo moteris, daugelį metų atidavusi Lietuvos kartografijai.

Jubiliatė gimė Prienų r. Trečionių kaimo vienkiemyje. Mokėsi Trečionių pradinėje, o 1958–1965 m. Stakliškių vidurinėje mokykloje. 1965–1970 m. D. J. Žiūkaitė-Mardosienė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete studijavo geografiją (kartografiją). Baigusi studijas 1970 m. pradėjo dirbti Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Inžinerinės fotogrametrijos laboratorijoje, kurios funkcijos – fotogrametriniu būdu kartografuoti Lietuvos ir kamyninių šalių (Latvijos, Baltarusijos) kultūros paveldo paminklus, sukurti fotogrametrinį archyvą. Turėdama gerą profesinį pasirengimą nuo 1975 m. prof. V. Chomskio pakviesta dėstė kartografijos disciplinas to paties fakulteto studentams. 1979 m. švenčiant Vilniaus universiteto 400 metų jubiliejų, Danutės triūsas buvo įvertintas. Ta proga Maskvoje surengtoje Visasąjunginėje liaudies ūkio laimėjimų parodoje jubiliatės atlikti to laikotarpio unikalūs kartografavimo darbai (Vilniaus katedros fasado skulptūrų 1:50 mastelio planai) buvo įvertinti sidabro medaliu. Nuo 1980 m. Danutė, būdama atsakingoji vykdytoja, vėliau – temų vadovė, kartografavo Lietuvos dinaminius gamtinius objektus. Pirmaisiais objektais tapo Vilnelės, Neries didžiosios atodangos, Drūkšių ežero ir  Elektrėnų vandens saugyklos, Kauno marių, Baltijos jūros

priekrantinės dinaminės zonos, Kuršių nerijos pustomos kopos. 1982 m. už Baltijos jūros ir Kuršių marių priekrantinės zonos kartografavimą kompleksiniuose tyrimuose kartu su Mokslų akademijos Geografijos, Botanikos, Ekologijos institutų mokslininkais jubiliatė buvo apdovanota Visasąjunginės liaudies ūkio laimėjimų parodos medaliu. Per du dešimtmečius trukusią lauko kartografavimo praktiką Danutė puikiai įsisavino įvairių objektų kartografavimo metodus, žemėlapių, atlasų sudarymo ir spausdinimo technologijas, jų redagavimą ir koregavimą.
Lietuvoje kuriantis naujoms valstybės institucijoms, 1990 m. D. Mardosienė pakviečiama dirbti Lietuvos geodezijos tarnybos Gamtos išteklių departamento vyriausiąja kartografijos specialiste. Vėliau įkūrus Valstybinę geodezijos tarnybą prie Statybos ir urbanistikos ministerijos, ji tapo šios tarnybos Kartografijos skyriaus viršininke. Jos iniciatyva iš Pabaltijo teritorinės geodezinės priežiūros inspekcijos Rygoje 1991 m. buvo perimti geodezijos ir kartografijos archyvai, o tai lėmė geodezijos ir kartografijos fondų tarnyboje įkūrimą. 1993 m. ji organizavo techninės ir ekonominės pagalbos sutarties pasirašymą su Švedijos Satellitbild korporacija dėl Lietuvos teritorijos kosminio vaizdo skaitmeninio žemėlapio 1:50 000 mastelio sudarymo. Jos iniciatyva buvo pradėti Lietuvos teritorijos aerofotografinės nuotraukos darbai, skirti topografinių ir teminių žemėlapių gamybai. Nuo 1994 m. Danutė vadovavo topografinio žemėlapio M 1:50 000 pagal NATO standartus gamybai. Šie topografiniai žemėlapiai, skirti krašto apsaugai, buvo vienas iš Lietuvos indėlių stojant į NATO. Minėti žemėlapiai buvo labai teigiamai įvertinti JAV Vaizdų ir kartografavimo agentūros NIMA (buvusi JAV Gynybos kartografavimo agentūra DMA) specialistų. 1994 m. Danutė kuravo Lietuvos nacionalinio atlaso rengimo darbus, Vilniaus universitete ji organizavo mokslinę konferencija, skirtą Lietuvos kartografijos istorijai: M. Radvilos (Našlaitėlio) – T. Makovskio 1613 m. Lietuvos žemėlapio paminėjimui.

1995 m. reorganizavus Valstybinę geodezijos tarnybą ir Žemėtvarkos departamentą į Valstybinę žemėtvarkos ir geodezijos tarnybą, D. Mardosienė ėjo Kartografijos skyriaus viršininkės pareigas. Ji vadovavo Lietuvos teritorijos topografinio ir navigacinio kartografavimo darbams atsižvelgiant į LR

Vyriausybės, ministerijų, valdymo institucijų ir kitų vartotojų poreikius. Kartografijos skyriuje ji subūrė patyrusius aukštos kvalifikacijos specialistus, reikliai vadovavo skyriui, gamybininkams, kur buvo sprendžiamos topografinių, kosminio vaizdo, oro navigacijos, valstybės sienos demarkavimo žemėlapių, Lietuvos Respublikos teritorinės jūros, išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo jūrlapių gamybos problemos.
1997 m. reorganizavus Valstybinę žemėtvarkos ir geodezijos tarnybą, Danutė tęsė darbinę veiklą Valstybinėje geodezijos ir kartografijos tarnyboje prie LR Vyriausybės. Kartu su kitais darbuotojais ji rengė LR geodezijos ir kartografijos įstatymą, kitus teisės aktus. Vykdydama Lietuvos teritorijos oficialių žemėlapių, jūrlapių gamybą, Lietuvos miestų kartografavimą, kartografinių duomenų bazių sudarymą D. Mardosienė organizavo pasitarimus topografinio, navigacinio kartografavimo klausimais su Geologijos ir geografijos instituto, UAB Aerogeodezijos instituto, Lietuvių kalbos instituto, Krašto apsaugos ministerijos Topografijos skyriaus, Susisiekimo ministerijos Civilinės aviacijos direkcijos, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Švyturių ir hidrografijos tarnybos atsakingais specialistais, Latvijos ir Estijos kartografavimo institucijomis. Danutė kuravo Kartografijos ir geodezijos terminų aiškinamojo žodyno lietuvių-anglų kalbomis sudarymą ir išleidimą, kartografijos srities specifikacijų parengimą, kurių užsakovas buvo Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba.


Nuo 2001 m. jubiliatė dirba Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos. Jos dabartinė veikla susijusi su modernių technologijų taikymu kartografijoje, Lietuvos nacionalinio atlaso sudarymu, Lietuvos teritorijos, ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo kartografavimo programos atnaujinimu, geodezijos ir kartografijos techninių reglamentų rengimu. Ji vadovavo aeronavigacinių žemėlapių 1:250000 pagal NATO standartus mastelio sudarymui, skaitmeninių ortofotografinių žemėlapių gamybai, kurie naudojami kaip kartografinis pagrindas teminių žemėlapių kūrimui. Jubiliatės dėka parengtas ir išleistas 1:50000 mastelio Lietuvos geografinis žemėlapis kompaktiniame diske plačiam vartotojui. D. Mardosienė dalyvauja Žemės ūkio ministerijos terminijos komisijos darbe, atsakinga už kartografijos ir geodezijos terminų teisingą vartojimą Nacionalinės žemės tarnybos specialistų rengiamuose Lietuvos teisės aktuose.
Nuo 2002 m. D. Mardosienė paskirta Jungtinių Tautų geografinių pavadinimų ekspertų grupės Baltijos skyriaus pirmininke. Vadovaudama Baltijos skyriui, kartu su Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir kitų institucijų specialistais, atstovavo Lietuvai Niujorke, Berlyne, Vienoje vykstančiose Jungtinių Tautų geografinių pavadinimų ekspertų grupės (UNGEGN) sesijose ir konferencijose, pristatė ataskaitas apie atliktą darbą Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje geografinių pavadinimų nacionalinės standartizacijos srityse. 2007 m. Danutė kartu su kitų šalių atsakingų institucijų atstovais dalyvavo Madride vykusiame Europos geografinių vardų (EuroGeoNames) norminimo projekto darbe.

Jubiliatė neapleido mokslinės ir pedagoginės veiklos, taikė naujausias ir studijų metais įgytas žinias, kurias jai perteikė žinomi profesoriai Vaclovas Chomskis ir Česlovas Kudaba, doc. Romualdas Vilūnas. D. Mardosienė palaikė dalykinius profesinius ryšius su geodezijos srities mokslininkais – prof. Vincu Vainausku, doc. Antanu Ražinsku, kraštiečiu doc. Vytautu Tulevičiumi ir kitais. Vilniaus universitete ir kitose aukštosiose mokyklose rengiamose mokslinėse konferencijose ji skaitė pranešimus fotogrametrijos, kartografijos, geodezijos, kultūros paveldo, toponimikos temomis. Danutė yra paskelbusi daug straipsnių Lietuvos ir užsienio spaudoje kartografavimo klausimais leidinyje Mokslas Gamtos mokslų fakultete ir kitur. Šiuo metu ji dėsto navigacinės kartografijos, toponimikos disciplinas geografams Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Bendrosios geografijos katedroje.
D. Mardosienė nesitenkina vien savo tiesioginiu darbu, bet ir aktyviai dalyvauja Lietuvos kartografų draugijos, Lietuvos geografų draugijos, Lietuvos fotogrametrijos ir distancinių tyrimų komiteto veikloje. Už sąžiningą ir ilgametį darbą organizuojant Lietuvos teritorijos kartografavimo darbus ji yra apdovanota Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Žemės ūkio ministerijos ir kitų institucijų padėkos raštais. Tai puikus pavyzdys, rodantis, kiek daug gali nuveikti žmogus, jeigu dirba tikslingai ir tiki savo darbų prasmingumu.
Tomas DuksaKeletas fotografijų iš Danutės rinkinio


Niujorkas, 2005 m.

Nacionalinė žemės tarnyba, 2005 m.Nacionalinė žemės tarnyba, 2001 m.Vilnius, 1996 m.Niujorkas, 2005 m. Viena, 2006 m.Vilnius, 2009 m.Vilnius, 2009 m.

ŠEIMA