Papildomas literatūros sąrašas Jono Deksnio rankraščiui "Apgyventų vietų pavadinimų kitimas 13-20 amžiuje"

 Bunge...    - Liv-, Esth- und Curlandisches Urkundenbuch nebst Regesten / Herausgegeben von Dr. Friedrich Georg von Bunge. Reval, 1853. Bd. 1.

 J.Jansonijaus  atlasas

N. Sanssono (1600-1667) Lietuvos-Lenkijos žemėlapis (1655)

O. Magnus žemėlapis "Carta marina" (1539)

J. Portancijaus  žemėlapis Livonia nova descriptio (1576)

W.Grodeckio žemėlapis (Poloniae finit imarumque locorum descriptio) (1562)

M.Strubičiaus (Magni Ducatus Lithhuaniae Livoniae et Moscoviae descriptio) (1569)

G.Merkatoriaus (Lithuania) (1595)

Codex diplomaticus ecclesiae cathedralis necnon dioeceseos Vilnensis/ Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji Wilenskiej. 1387-1468. Krakow, 1932.

J.B. Hommanno atlasas