LIETUVOS GEODEZININKAI IR KARTOGRAFAI


Sąrašas


DEKSNYS JONAS (1904 - 1989)


Biografija
Darbai
Straipsniai
Rankraščiai
Atsiminimai apie jį
Vietovių pavadinimai


DEKSNIO JONO NEPUBLIKUOTO KARTOGRAFINIO DARBO

"APGYVENTŲ VIETŲ PAVADINIMŲ KITIMAS 13 -20 AMŽIUJE " RANKRAŠTIS


Autorius parengė rankraštį Kaune 1985 metais iš savo 1930 -1973 m. surinktos kartotekos

Lietuvos stambesnių gyvenviečių pavadinimų kaita

Ir seni dokumentai ir dabartinis laikotarpis rodo, kad kaikurios gyvenvietės vardas pakito, ar potvarkiu buvo keičiamas. Retkatčiais pakito net ne vieną kartą. Lietuvos gyvenviečių priskaičiuojama apie 25 tūkstančius, o tokių, kurių vardas kito yra iki poros tūkstančių.
Autoriaus 1930-1973 metais sukauptoje kartotekoje iš stambesnių vietovių (miestelių, bažnytkaimių...) keitusių vardą surinkta per porą šimtų. Šio tipo vienetų Lietuvoje yra apie 700, taigi daugiau kaip 1/4 keitė savo pavadinimą.

Istorinės sąlygos beto dar lėmė mums ir tokių atvejų, kai kronikose ar kartografijoje įrašyti pavadinimai buvo su žymiais orfografiniais pokyčiais.Stengtąsi tokias formas suregistruoti. Įtraukta taip pat nenusistovėjusio vardyno pakitimai iš pirmųjų lietuviškų žemėlapių spaudos laikotarpio (1900-1920).
Dėl naujo vardo įsigalėjimo, mums įprastinių, potvarkių seniau nežinota. Todėl dešimtmečius nusitęsdavo naujo pavadinimo įsigaliojimas. Pateiktoji sąraše chronologija tiksliau neparodo nuo kada vienas ar kitas vardas atsirado, ar liko primirštas. Pažymima tik metai to dokumento, kartografinio leidinio ar kito šaltinio, kuriame vardas minimas.
Sąrašas suskirstytas į 4 dalis. Pirmoji - pagrindinė:joje nurodoma duomenų kuopilniau. Antroji su kitėjusiais pavadinimais, bet dėl abejotinų šaltinių ar nepilnumo, įtrauktais į pagrindinį sąrašą tik vėliau. Trečioje - pavadinimai rastieji kronikose, žemėlapiuose, kurie yra žymiau iškreipti, naudotieji germanizacijos ar suslavinimų periodais. Ketvirta dalis - tradiciniai lietuviški, seniau galiojusieji, esantiems už Lietuvos ribų miestams.

Vietoviu pavadinimai

ŠALTINIAI

I Pagrindiniai 17,18,19 amžiaus žemėlapiai ir pirmieji lietuviški (1900-1920) žemėlapiai

1. Magni Ducatus Lithuaniae...exacta descriptio. 1:1290000 [M.K.Radvila, T. Makovskis}. Amsterdamas 1613.
2. Carte de la Pologne. Rizzi-Zanani atlase 1:673000. Paris 1772.
3. Reducirte Vermessungskarte...vom vormaligen Neuostpreussen. 1:150000 J.C. Textor (sud.) D.F.Sotzmann (leid.). Berlin 1808.
4. Trechverstnaja topogr. karta Jevropejskoj Rossiji 1:126000.Berlin 1843.
5. Žemlapis Lietuviškai Latviško krašto 1:840000. A.Macijauskas (sud.-leid.) Peterburgas 1900.
6. Lietuvos Žemlapis su etnografijos siena. 1:1050000 V. Verbickis (sud.) "Lietuvos Ūkininko b-vė (leid.) Peterburgas 1911.
7. Carte de la Lithuanie 1:1500000 Bureau d'information Lithuaniene Lausanne (sud.) Berne 1917.
8. Kalnuotumo ir nuotakumo Lietuvos ir jos pakrasčių žemėlapis 1:630000 P.Matulionis (sud.), S.Schropp (leid.) Berlin 1920.
9. Lietuvos žemėlapis 1:400000 A.Krikščiūnas (red.) Lietuvos karo topografijos skyrius (leid.). Kaunas 1933.

II Žinynai, vardynai, enciklopedijos, literatūra

10. Aleksandrowicz St. Geneza i rozwoj sieci miasteczek Bialorusi i Litwy do po pol. 17w. "Acta Baltico-slavica VII, 1970.
11. "Aukurui" (Klaipėdos draugijai) 15 metų. Klaipėda, 1937.
12. Balčiūnas K. Kvėdarna "Mūsų kalba" 1977, 6 Nr.
13. Būtėnas P. Joniškių (Joniškėlio) vardo kilmė "Naujoji romuva" 1935, 20Nr.
14. Chomskis V. 1613 m. žemėlapis (disertacija, rankraštis VU)Vilnius 1948.
15. Fialek J. Dorsuniszki "Kwart. historyczny" 1930, I.
16. Gyžycki M. Baziyliane na Žmudi. Krakow, 1891.
17. Index alfabetyczny miejscowosci dawnego W.K.Littewskiego t. I. Wilno, 1929.
18. Jablonskis Ign. Kur buvo Kretingos pilis. "Kraštotyra" 1975.
19. Jonutienė E., Šimkus J. Plungė. 1972.
20. Klimas P. Mano tėviškėje "Naujoji romuva" 1935, 33-34 Nr.
21. Kolupaila St. Nemunas. Kaunas, 1940.
22. Krikščiūnas A. Lietuvos žemėlapis 1:400000. "Mūsų žinynas" 1934, 106 Nr.
23. Kryževičius V. Lietuvos priveligijuotieji miestai. Vilnius, 1981.
24. Kurczewski J. Biskupstwo Wilenskie. Wilno, 1912.
25. Leonas P. Atsiminimai apie V.Kudirką. "Draugija" 1908 13 Nr.
26. Lietuvos apgyventos vietos. I visuotinio Lietuvos 1923 m. surašymo duomenys. Kaunas, 1925.
27. Lietuviškoji enciklopedija t 1-9. Kaunas, 1933-1944.
28. Lietuvos VRM pavardžių ir vietovardžių komisijos sprendimai. Kaunas, 1936.
29. LTSR administracinio-teritorinio suskaldymo žinynas t. II. Vilnius, 1976.
30. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija t. 1-3, 1966-1971.
31. Mickevičius J. Panemunio pilys 14 a. "Gimtasis kraštas" 1937, 2-4 Nr.
32. Miknevičius P. Truskavos arba Dvariškių kaimas. "Panevėžio balsas".1934, 30Nr.
33. Miškinis A., Grinevičius H. Kėdainių urbanistinė raida. "Architektūros paminklai" III,1975.
34. Miškinis A. ir kt. LTSR urbanistikos paminklai 1-6. Vilnius, 1978-83.
35. Narbutt T. Wiadomosci historyczne o Liszkowie. "ondyna Druskienickich zrodl". 1846, III.
36. Ragaišis, Žemaičių Kalvarijos aprašymas. Vilnius, 1906.
37. Raudeliūnas V., Firkovičius R.(sud.) Biržų dvaro teismo knygos (1960-1745) Vilnius 1982.
38. Rimkus V. Užventis. "Kraštotyra" 1975.
39. Ruseckas P.(red.)Baudžiava I t. Kaunas, 1936.
40. Ruškysa P.(red.) Biržų pilis ir jos apylinkės. "Mūsų senovė" 1921 1 knyga.
41. Sapiehowie. Materjaly historyczno-genealogiczne i mjatkowe I-III t. 1890- 1894.
42. Sulimierski F. ir kt. (red.) Slownik geograficzny Krolewstwa Polskiego... t.I-XV, Warszawa, 1880-1904.
43. Šaduikis Č. Navenpil-Navininkai-Aukštadvaris. "Mokslas ir gyvenimas" 1971 7 Nr.
44. Totoraitis J. Suvalkijos Sūduvos istorija. I t. Kaunas, 1938.
45. Untulis M. Lietuvos vietovardžių slavinimas. "Lietuvių tauta" 1936 V knyga.
46. Vaiszgantas. Sanraszas geografiszkųjų Lietuvos vardų. "Dirva-Žinynas" 1904, I,II.
47. Wolonczewskis M. Žemajtiu Wiskupiste. t.I Wilniuj, 1848.

Kitų šaltinių santrumpos

AA Archeologijos atlasas II, 1975 III, 1977.
CB Carte geographique du Duche Birže 1786 rankraštis.
DR Literatūros žurnalas "Draugija" 1906-1914.
HT Tabula Regis Borussiae 1775.Hersch Tauroggen.
HŽ Carte hydrographic de Pologne 1:1,6 mil.,1784.
INV Inventoriai, aktai (16a. K.Jablonskio, 17 a. Jablonskio-Jučio ir akty izd. Vilensk. k-jeju).
KG Kauno dekanatų parapijų geografinis aprašymas. 1784.
KS Sūduvos kadastro sąrašai 1820-60.
L Lietuvos respublikos ir žemės reformos valdybos duoti pavadinimai (Vyriausybės žinios 1918-40).
LŽ Lietuvos topografiniai žmlp. 1:100000 1935-40.
R Topogr. Special-Karte v. Mittel-Europa 1:200000 „Reymanno prad. 1806).
RA Rusijos carinės administracijos oficialūs pavadinimai 1795-1914.
RT Rusijos karo topografų žmlp. 1:84000 (pradėtas 1883).
RŽK Raseinių žemės teismo knygų įrašuose (pagal J.Spurgio Žemaičių geografinį vardyną 1888).